Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 

Психологічна служба - Нормативно-правове забезпечення

Конвенції  про права дитини  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Конституції України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Закон України Про протидію торгівлі людьми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text

Закон України Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#Text

Закон України  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

Наказ МОНУ від 28.12.2019 №1646 Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти https://zakon.r ada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

Указ президента від  25 травня 2020 року   № 195/2020 Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально - реабілітаційний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 №585 Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ  Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року №509 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за №885/2337) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text  

Лист МОНУ від 14.08.2020 № 1/9-436 Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидія булінгу (цькуванню) https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu

Лист МОНУ від 13.04.2020 № 1/9 -207 Роз’яснення щодо застосування наказу МОНУ від 28.12.2019 №1646 https://mon.gov.ua/ua/npa/rozyasnennya-shodo-zastosuvannya-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-28122019-1646

Лист МОН України від 14.06.2022 1\6355-22 "Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у звязку з війною в Україні та гуманітарною кризою"   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-shodo-usunennya-rizikiv-torgivli-lyudmi-u-zvyazku-z-vijnoyu-v-ukrayini-ta-gumanitarnoyu-krizoyu

Лист МОН України від 30.05.2022 № 1\5735-22 "Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні" https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomu-nasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Лист МОН України від 25.03.2022 № 1\3663-22 "Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії" https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-torgivli-lyudmi-v-umovah-voyennoyi-agresiyi